Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. oraz uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

  →  Informacje i wyjaśnienia PKW dotyczące urzędników wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego oraz w mieście Płock należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 226 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Plocku, ul. Kolegialana 15, 09-402 Płock do dnia 16 kwietnia 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

 1. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

  Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia
  kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

  WZÓR ZGŁOSZENIA:  wersja docx / wersja pdf


  Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za godność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
  Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.
 2. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.
 3. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy objętej zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy urzędników wyborczych miasta na prawach powiatu (m. Płock).
 4. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
 5. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Liczba urzędników, którzy zostaną powołani w poszczególnych gminach, (po uwzględnieniu zmian wynikających z uchwały PKW z dnia 26 marca br.) przedstawia się następująco:

  Lp
  Nazwa gminy/miasta
  liczba  urzędników wyborczych
  powiat gostyniński
  1 m. Gostynin 2
  2 gm. Gostynin 2
  3 gm. Pacyna 1
  4 m-gm. Sanniki 2
  5 gm. Szczawin Kościelny 2
  powiat płocki
  1 gm. Bielsk 2
  2 gm. Bodzanów 2
  3 gm. Brudzeń Duży  2
  4 gm. Bulkowo 2
  5 m-gm. Drobin 2
  6 m-gm. Gąbin 2
  7 gm. Łąck 2
  8 gm. Mała Wieś 2
  9 gm. Nowy Duninów 1
  10 gm. Radzanowo 2
  11 gm. Słubice 1
  12 gm. Słupno 2
  13 gm. Stara Biała 2
  14 gm. Staroźreby 2
  15 gm-m. Wyszogród 2
  powiat sierpecki
  1 m. Sierpc 2
  2 gm. Gozdowo 2
  3 gm. Mochowo 2
  4 gm. Rościszewo 1
  5 gm. Sierpc 2
  6 gm. Szczutowo 1
  7 gm. Zawidz 2
  powiat sochaczewski
  1 m. Sochaczew 2
  2 gm. Brochów 1
  3 gm. Iłów 2
  4 gm. Młodzieszyn 2
  5 gm. Nowa Sucha 2
  6 gm. Rybno 1
  7 gm. Sochaczew 2
  8 gm. Teresin 2
  powiat żyrardowski
  1 m. Żyrardów 2
  2 m-gm. Mszczonów 2
  3 gm. Puszcza Mariańska 2
  4 gm. Radziejowice 2
  5 gm. Wiskitki 2
  m.n.p.p.
  1 m. Płock 4
7. Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje rozdział 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm.).

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-02-2018 11:59

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:15

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:18

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:30

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:34

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:36

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 11:19

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 10:55

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 10:57

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:02

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:03

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:04

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:06

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:07

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:08

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 11:09

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-03-2018 12:56

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 10:23

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 10:34

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 13:46

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 13:46

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  14-03-2018 12:09

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  15-03-2018 7:53

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-03-2018 13:47

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  22-03-2018 12:51

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 11:23

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 11:23

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 11:38

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 11:45

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 11:51

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 13:56

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 13:57

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 14:07

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij