Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku znajduje się w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura -Placówka Zamiejscowa w Płocku przy ul. Kolegialnej 15. Wejście główne do budynku od ulicy Kolegialnej wyposażone jest w windę dla wózków inwalidzkich. Z tyłu budynku znajduje się parking dla interesantów – wjazd od ulicy 1-ga Maja.  Wejście do budynku od strony parkingu przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników instytucji zlokalizowanych w budynku. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku użytkuje pomieszczenia biurowe na II piętrze budynku – sekretariat w pokoju numer 226. Delegatura nie ma biura podawczego. Dokumenty kierowane do Komisarzy Wyborczych w Płocku oraz  Delegatury osobiście przez interesantów odbierane są przez pracownika Biura w pokoju nr 226.
Nad wejściami do budynku nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem (pies musi być prowadzony na smyczy). Osoby na wózku inwalidzkim mogą dostać się do budynku także od strony parkingu - dedykowanym wejściem, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków oraz domofon i przycisk przywołania.  Na piętra budynku można dostać się windą. Dźwig jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma oznaczenia w alfabecie Braille’a (przyciski) oraz jest podawana informacja głosowa o ruchu windy. W obiekcie znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, a na parkingu oznaczone są miejsca parkingowe dla tych osób. W siedzibie Delegatury KBW w Płocku brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.