Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku informuje o możliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w gminach:

 • gmina PUSZCZA MARIAŃSKA

Termin przyjmowania zgłoszeń - 14 czerwca 2024 r.


Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego):

 • pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa.

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego).

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba (art. 191b Kodeksu wyborczego):

 • obecnie zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję 
 • kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b §1 Kodeksu wyborczego);
 • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b §3 Kodeksu wyborczego);
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(art. 191b §4 Kodeksu wyborczego).

WYMAGANIA DODATKOWE
Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.

KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

 1. urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat (art. 191c §1 Kodeksu wyborczego);
 2. urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne (art, 191c §2 Kodeksu wyborczego);
 3. funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d §1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:
  - zrzeczenia się funkcji;
  - śmierci;
  - podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
  - o którym mowa w art. 191b §1 zdanie drugie, §3 i §4;
  - odwołania.
 4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.

 

ZGŁOSZENIE
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku. Zgłoszenie proszę przesłać do dnia 14 czerwca 2024 r. na adres e-mail: Pokaż adres e-mail, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną na adres Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock.
Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

W przypadku kandydatów na urzędników wyborczych, tj.:
a) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych — pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w tym urzędzie,
b) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt a) w tym osób będących na emeryturze — należy dołączyć kserokopię świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce przez okres co najmniej 5 lat.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

*  FORMULARZ  zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  pobierz   PDF DOC

*  FORMULARZ zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego, mającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych  pobierz  PDF  /  DOC

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Uchwała NR 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego

INFORMACJE NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  27-05-2020 10:59

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:11

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:11

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:11

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:12

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:14

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:18

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:20

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:24

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:25

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:29

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:29

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 11:30

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 12:46

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-05-2020 13:25

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:13

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:16

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:17

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:18

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:18

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:21

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:22

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:24

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:27

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:28

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:28

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:29

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:31

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:32

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:33

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:34

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:34

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:35

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:38

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-09-2020 11:38

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 13:53

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 13:56

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 13:57

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 13:59

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 14:03

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 14:08

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 14:23

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-11-2020 11:33

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-11-2020 11:38

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-05-2021 11:04

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  25-01-2022 11:02

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  25-01-2022 11:05

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  25-01-2022 11:17

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  25-01-2022 11:19

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  25-01-2022 11:21

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  25-01-2022 11:52

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  18-03-2022 14:16

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  01-12-2022 15:14

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  21-12-2022 13:22

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-01-2023 8:31

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  27-01-2023 14:23

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  20-03-2023 11:54

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  08-08-2023 10:13

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-08-2023 10:58

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-08-2023 10:58

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  28-08-2023 11:26

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 11:15

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  13-05-2024 11:33

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska